Dahej Industries Association

DAHEJ PCPIR Village detail

The land of 44 villages are include in PCPIR. They are (1)Dahej (2)Lakhigam (3)Ambheta (4)Jageshwar (5)Luvara (6)Vadadala (7)Bhensali (8)Jolva (9)Vav (10)Vilayat (11)Argama (12)Vorasamni (13)Bhersham (14)Saykha (15)Kothiya (16)Vahiyal (17)Pipaliya (18)Pakhajan (19)Nadarkha (20)Sambheti (21)Janiyadra (22)Akhod (23)Nandida (24)Sadthla (25)Khojbal (26)Atali (27)Galenda (28)Samatpor (29)Suva (30)Rahiyad (31)Koliyad (32)Vagni (33)Kaladra (34)Amleshwar (35)Bhuva (36)Eksal (37)kesrol (38)Navetha (39)Manad (40)Mahegam (41)Bhadbhut (42)keshva- Samni (43)Vadva (44)Sankhvad.